$type=slider$sn=0$l=1$c=6$m=0$show=home

[NOUVELLES]_$type=three$c=3$au=0$cm=0$show=home

Conditions Générales

Tenzij andere bijzondere voorwaarden schriftelijk tussen de partijen werden overeengekomen, gelden de hier volgende bepalingen bij het aanvaarden van offerteaanvragen of plaatsing van bestellingen bij MINTH bvba. Iedere ondertekenaar van een bestel-, afhalings- of plaatsingsopdracht verbindt zich solidair met de persoon of rechtspersoon in wiens naam hij handelt en wordt geacht de hieronder staande clausules te aanvaarden. De bestellingen dienen schriftelijk te gebeuren door toezending per post of per e-mail en worden als niet-bestaande aanzien voor zover zij niet mochten overeenstemmen met deze algemene voorwaarden. Elke door MINTH aanvaarde opdracht impliceert dat de opdrachtgever onvoorwaardelijk en onherroepelijk instemt met deze voorwaarden, ze bijgevolg kent en ze als een integraal bestanddeel van de overeenkomst aanvaardt. De opdrachtgever ziet er hiermee vanaf zich te beroepen op enig tegenstrijdig document, en meer bepaald zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Voor drukopdrachten en facturen gelden bijzondere voorwaarden.

Aansprakelijkheid

De documenten en publicaties verschijnen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever of bemiddelaar die bijgevolg de uitsluitende verantwoordelijkheid draagt voor eventuele wetsovertredingen, klachten of gedingen naar aanleiding van de prestatie. De kosten voor het publiceren van eventuele rechten van antwoord of het uitvoeren van andere dwangmaatregelen waartoe MINTH als uitvoerder, uitgever of drukker genoopt zou kunnen worden, zullen zonder mogelijkheid van verhaal worden doorgefactureerd aan de opdrachtgever. MINTH kan alleen aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet. Daarenboven is de mogelijke gehoudenheid van MINTH in weerwil van het voorgaande, behoudens voor bedrog, in elk geval in omvang beperkt tot de gefactureerde en door de klant betaalde sommen met betrekking tot de opdracht in kwestie.

MINTH zal in geen geval aansprakelijk zijn ten aanzien van de klant of ten aanzien van derden voor onrechtstreekse schade. Dit is schade die niet rechtstreeks het gevolg is van een tekortkoming van MINTH, zoals economische verliezen, verlies van winsten, verlies van besparingen, verlies van cliënteel, verlies van contracten, verlies van inkomsten, tijdverlies, verlies van goodwill, verlies van reputatie, verlies of beschadiging van gegevens, contractueel, buitencontractueel of anders. Deze opsomming is niet limitatief.
MINTH is evenmin aansprakelijk wanneer vertraging in de uitvoering van het werk te wijten is aan ziekte, ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht in het algemeen. MINTH is niet aansprakelijk voor bestanden die verloren zijn gegaan of zijn beschadigd tijdens de verzending. De opdrachtgever dient MINTH vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst alle inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties. MINTH wijst bijgevolg elke verantwoordelijkheid af voor vergissingen die het gevolg zijn van twijfelachtige, onvolledige, slecht opgestelde, mondeling of telefonisch overgemaakte onderrichtingen. In dergelijk geval verlenen gebeurlijke vergissingen, drukfouten of een slechte of onduidelijke weergave van tekst of beeld aan de opdrachtgever niet het recht de publicatie te betwisten, niet te betalen of een kosteloze heruitgave of schadevergoeding te eisen.

Betalingen

Behoudens andersluidende bepaling, zijn de facturen van de Leverancier betaalbaar op 60 dagen einde maand. In geval de Leverancier in gebreke blijft of in geval van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de lopende bestelling, is Minth gerechtigd om de betaling van elke opeisbare factuur op te schorten zelfs indien zij geen betrekking heeft op de desbetreffende bestelling.

Bestellingen en offertes

Alle toevoegingen aan een contract zullen aanzien worden als een addendum van het bestaande contract waardoor alle voorwaarden zoals beschreven of waarnaar wordt verwezen in het contract ook voor toevoegingen van toepassing zijn. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is elk aanbod/offerte geldig voor een periode van maximaal 30 dagen. Alle vermelde prijzen zijn van toepassing voor diensten en evenementen geleverd op Belgisch grondgebied voor een periode van niet meer dan 30 dagen afwijkend aan de vastgestelde datum van de bestelling of van het evenement. Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd. De aanbiedingen, bestekken, prijslijsten en mondelinge quotaties van Minth bvba zijn louter indicatief en bevatten de prijzen zonder belastingen (BTW).

Minth bvba mag met derden van haar keuze en onder haar verantwoordelijkheid samenwerken – natuurlijke persoon of rechtspersoon – voor het vervullen van de prestaties die haar zijn toevertrouwd. Elke natuurlijke persoon die zich in naam van een andere natuurlijke persoon, een vennootschap of een associatie tegenover Minth bvba verbindt, zal samen met die derde, die vennootschap of die associatie persoonlijk en solidair gehouden zijn tot de aldus aangegane verbintenissen. Minth bvba is uitsluitend verantwoordelijk ten aanzien van de klant. De natuurlijke personen die handelen met Minth bvba voor de klant, worden geacht alle macht te hebben om deze te vertegenwoordigen en te handelen in zijn naam en voor zijn rekening.

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Alle geleverde diensten, materialen of goederen die niet uitdrukkelijk vermeld worden in het contract of op de offerte zullen extra in rekening gebracht worden op de saldofactuur. Toegevoegde diensten dienen niet schriftelijk bevestigd te worden. Mondelinge bevestiging van diensten zullen als rechtsgeldig aanvaard worden.
Elke opdracht zal pas als besteld aanzien worden in het geval een schriftelijk akkoord werd ontvangen. Een minimum prestatie van 4 uur exclusief transportvergoedingen zal aangerekend worden behalve indien uitdrukkelijke vermelding gemaakt is van uitzondering op deze regel. Een minimum van 4 uur zal aangerekend worden aan het uurtarief zoals vermeld in de offerte. Indien Minth bvba in de onmogelijkheid verkeert de optie te bevestigen zal een andere passende datum gekozen worden waarop het evenement kan plaatsvinden. Verplaatsing van de datum van het evenement kan geen aanleiding geven tot verbreking van het opgestelde contract of ondertekening van de bestelbon.
Bij sommige opdrachten zal verzocht worden het saldo of de voorschotten al dan niet in de vorm van liquide middelen te betalen uiterlijk op de dag van levering. In het geval dat zulke regeling vereist is zal dit uitdrukkelijk vermeld worden in de overeenkomst of op de bestelbon.

Behalve indien uitdrukkelijk overeengekomen, gaat elke bestelling van een evenement gepaard met een aanbetaling in schijven, zijnde één voorschot van 35% van het totaalbedrag bij bestelling van het evenement, een volgende schijf van 45% van het totaalbedrag 30 dagen vóór aanvang van het evenement, een bijkomende schijf van 10% van het totaalbedrag 15 dagen vóór aanvang van het evenement. Het saldo wordt uiterlijk betaald 30 dagen na ontvangst van de saldo factuur. Daarenboven behoudt Minth bvba zich het recht voor om, in het geval de betaling uitblijft of vertraging oploopt, de uitvoering van nog geplande evenementen voor dezelfde klant op te schorten of definitief stop te zetten (of deze nu het voorwerp uitmaken van de onbetaalde bestelling of van een andere bestelling), zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor Minth bvba om een schadevergoeding te vorderen. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de onmiddellijke opeisbaarheid van de schuld. Indien de factuur op vraag van de opdrachtgever op naam van een derde is opgemaakt, zal de klant solidair met deze derde gehouden zijn tot betaling van de factuur en de uitvoering van de andere aangegane verbintenissen. De initieel overeengekomen prijs en de gestorte voorschotten zullen bovendien en in ieder geval verworven zijn door Minth bvba, die, in de mate deze nog niet volledig betaald zouden zijn geweest, ook het nog door de klant verschuldigde saldo zal kunnen opeisen. Hetzelfde geldt in het geval de bestelling wordt geannuleerd voor zij ten uitvoer wordt gebracht. Gestorte voorschotten zullen als “non- refundable” aanzien worden.

Kosten

De prestaties worden ingelast tegen de tarieven, toeslagen en voorwaarden van de offerte geldend op het ogenblik van de inlassing van de opdracht. De offertes worden enkel als inlichting gegeven, zij brengen nooit enige verbintenis met zich mee. MINTH zal de inzake contracten gangbare gebruiken eerbiedigen voor orders waarvan de uitvoering contractueel reeds begonnen is. In alle gevallen kunnen deze tarieven na verloop van 1 jaar aangepast worden. De duurtijd van een contract kan nooit langer zijn dan 15 maanden vanaf de datum van ondertekening van de offerte, of 12 maanden vanaf de datum van de eerste oplevering van de opdracht, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, opgesteld door de directie van MINTH te Herent.

MINTH behoudt zich in het algemeen het recht voor de uitvoering van een order te weigeren, stop te zetten of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling en zonder dat verkoopsweigering zal kunnen ingeroepen worden, wanneer zij meent dat het order strijdig is met de heersende wetten en/of reglementen, of strijdig is met het eigen karakter, het imago, de overtuiging of de belangen van het medium of haarzelf, of indien zij meent dat een risico bestaat op niet-betaling vanwege de opdrachtgever. Om dezelfde reden heeft MINTH ook steeds het recht om vooruitbetaling te vragen. MINTH kan ook de uitvoering van elk order van een opdrachtgever stopzetten zonder voorafgaande verwittiging en zonder verhaal of compensatie, wanneer blijkt dat de betaling van een reeds eerder uitgevoerd order van dezelfde opdrachtgever nog niet is geschied bij de vervaldatum, of in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van opdrachtgever of bemiddelaar. Aangezien de onderscheiden media van MINTH een specifiek eigenbeeld en dito kwaliteit nastreven, dienen de opdrachten te beantwoorden aan de vereisten inzake kwaliteit en eigenheid van het medium waarvoor ze voorzien zijn. De directie behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de voorafgaande voorlegging van de opdrachten te vragen, desgevallend wijzigingen op te leggen of opdrachten te weigeren die naar haar oordeel niet beantwoorden aan deze vereisten, zonder dat verkoopsweigering zal kunnen ingeroepen worden.

Aanlevering materiaal - drukproeven - kwaliteit

MINTH moet binnen de in de offerte vastgestelde termijnen en in overeenstemming met de voorwaarden ervan in het bezit gesteld worden van het materiaal en de instructies die nodig zijn voor de uitvoering van het order. Bij overschrijding van deze termijnen wijst MINTH elke verantwoordelijkheid af voor fouten in de uitvoering van het order. De opdrachtgever die een drukproef wenst voor het verschijnen, worden verzocht dit uitdrukkelijk te vragen bij het overmaken van hun opdracht. Deze drukklare proeven worden op gewoon papier geprint. Verzorgde drukproeven, o.a. in getrouwe kleuren en/of op oplagepapier, worden extra aangerekend. Hetzelfde geldt voor supplementaire drukproeven. Niet-tijdig inleveren van materiaal, laattijdige aanvraag of niet-uitdrukkelijk door afspraak vastgelegde levering van een drukproef bevrijdt MINTH van het tijdig leveren van deze drukproef en van zijn verantwoordelijkheid voor de in het drukwerk voorkomende fouten, vergissingen of weglatingen die na het drukken worden vastgesteld. MINTH aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten, vergissingen of weglatingen in een goedgekeurde drukproef. MINTH wijst alle verantwoordelijkheid af voor gebreken bij het drukken, die te wijten zijn aan het materiaal of de documenten die niet aan alle voorwaarden voor een goede weergave zouden voldoen. Als de opdrachtgever materiaal digitaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt de uitgever/drukker geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uitbelichting. Evenmin wordt verantwoordelijkheid genomen voor teksten of beelden die in een opdracht moeten worden bijgezet of vervangen. Vergissingen of onvolkomenheden naar aanleiding van dergelijke bewerkingen verlenen aan de opdrachtgever niet het recht de publicatie te betwisten, niet te betalen of een kosteloze heruitgave of schadevergoeding te eisen. Indien de opdrachtgever géén persklaar materiaal levert, worden de kosten voor tekeningen, schetsen, drukproef, clichés, zetwerk, aanmaak digitaal materiaal, films, kleurenselecties en vertalingen enz. in rekening gebracht. Wordt de aanvraag voor aanmaak van dergelijk materiaal niet door een bestelling gevolgd, dan worden de kosten van aanmaak aangerekend. Alle verbeteringen en/of aanvullingen op de proeven die van het origineel verschillen worden in verhouding aangerekend. In alle gevallen worden eventuele bijkomende bewerkingen in rekening gebracht.

Auteursrechten

Wanneer de opdrachtgever opdracht geeft een reproductie te maken van eender welke tekening, foto, document of tekst, bestand enz., impliceert dit dat hij daartoe de toestemming van Minth bvba heeft bekomen, zonder enige verantwoordelijkheid van onze zijde. Minth bvba behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar ontwerpen en prestaties, ook op deze die slechts in een ontwikkelingsfase zouden zijn gebleven of die uiteindelijk niet zouden zijn goedgekeurd of uitgevoerd. Minth bvba behoud het recht concepten en ideeën voor te leggen aan verschillende klanten ongeacht van de ontwikkelingsfase waarin het evenement of idee zich bevindt of bevonden heeft. De concepten en evenementen mogen niet aangepast worden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Minth bvba. Alle concepten van events, teksten, vertalingen, composities, modellen, schetsen, digitaal materiaal, zetwerk, interpretaties en schikkingen enz. door ons ontworpen, al dan niet gekozen en welke de gebruikte techniek ook weze, blijven onze exclusieve eigendom en zijn beschermd door het auteursrecht. Het afstaan of aanrekenen van dergelijke materialen doet op zichzelf, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst, geen afbreuk aan hetgeen voorafgaat. Deze toestemming omvat geen enkele overdracht van rechten en wordt gegeven zonder enige exclusiviteit ten voordele van de klant en uitsluitend voor het territorium en de duur binnen het kader van de bestelling. Bij gebrek aan verduidelijking of in het geval van twijfel zal de noodzakelijkheid binnen het kader van de bestelling van de klant geacht worden strikt beperkt te zijn tot het eerste gebruik dat hij ervan maakt, voor het territorium België en voor de duur van één jaar.

Het maken van enige geluidsopname, fotografische opname of audiovisuele opname van het geheel of een deel van het evenement is verboden. In ieder geval behoudt Minth bvba zich het recht voor beelden te verspreiden van het evenement zoals het zal zijn uitgevoerd, en dit met het oog op het voeren van publiciteit of het geven van een presentatie of eender welke andere uitzending als voorbeeld of promotie van het werk dat zij realiseert, en dit op elke manier die zij zou kiezen en met verwijzing naar de klant. Bovendien garandeert de klant aan Minth bvba, en ontheft haar hieromtrent van alle verantwoordelijkheid, dat de eventuele elementen van het evenement (decors, beelden, muziek, kostuums, etc.) die hij haar ter beschikking stelt voor de uitvoering van haar prestaties, ook vrij daartoe gebruikt mogen worden. De klant ontheft Minth BVBA van elke verantwoordelijkheid hieromtrent en zal Minth bvba waarborgen voor alle directe of indirecte gevolgen van vorderingen die tegen haar zouden worden ingesteld door derden, hierin begrepen de kosten van verdediging.

Minth BVBA zal haar naam of logo, evenals deze van haar dienstverleners, mogen aanbrengen op dragers gebruikt ter promotie van een evenement, overeenkomstig de modaliteiten overeen te komen met de klant. Dit teken zal niet mogen worden veranderd, weggenomen of verplaatst zonder de toestemming van Minth bvba.

Redactie en vertalingen

Voor elke schrijfopdracht of vertaling zal MINTH bvba de woorden en de spelling in de erkende woordenboeken als correct beschouwen. Niettemin kan de klant vooraf zijn specifieke voorkeur geven betreffende een bepaalde spelling of woordkeuze. Elke schrijfopdracht of vertaling wordt verricht met inachtneming van het beroepsgeheim, wat impliceert dat MINTH bvba zich ertoe verbindt om nooit, zonder toestemming van de klant, inhoud of prijsopgave aangaande een bestelling te verspreiden. De met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen leveringstermijn gaat in vanaf de ontvangst van de brontekst en de definitieve vertaal, schrijf- of correctieopdracht.

Druk

Voor papier, verwerkt door de uitgever/drukker, aanvaardt de opdrachtgever uitdrukkelijk de toleranties, opgelegd door de fabrikanten van deze materialen. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren, de volmaakte onveranderlijkheid van de inkten, inktgeving en register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk worden uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever.

Materiaal - bewaring – risico

De teksten, bestanden, tekeningen, films, foto’s, platen, papieren, productstalen enz., behorende aan de opdrachtgever en die in onze ateliers berusten, dat zij betaald wezen of niet, blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de uitgever/drukker van alle verantwoordelijkheid ontlast. Dit materiaal is voor geen enkel risico verzekerd. Derhalve wordt geen verantwoordelijkheid opgenomen, noch voor beschadiging van het materiaal ten gevolge van de behandelingen die het moet doorstaan, noch voor verlies of diefstal. Hetzelfde geldt voor de uitgevoerde werken en voor de waren of leveringen voor de opdrachtgever bestemd.

Stopzetting, wijziging van opdrachten

Aanvragen tot stopzetting, schorsing of wijziging van een gegeven opdracht moeten schriftelijk gebeuren bij de betrokken diensten. Aanpassingen binnen een marge van 5% aan het totale onderdeel van de bestelling van een evenement waaraan een aanpassing dient te gebeuren zullen toegestaan worden tot maximaal 2 weken voorafgaandelijk de productionele startdatum van het evenement. Aanpassing aan de bestelling binnen en periode van 2 weken voorafgaandelijk de productionele startdatum van het evenement zullen niet aanvaard worden.

In geval van annulering na schriftelijke bestelling is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van minimaal 20 % van de totale prijs van de bestelling. Bij annulatie minder dan 30 dagen voorafgaandelijk de productionele startdatum van een evenement zal een forfaitaire vergoeding van 50% aangerekend worden. Elke annulatie minder dan 14 dagen voor aanvang van het evenement zal niet aanvaard worden. Een bedrag gelijk aan 100% van het contractueel bindende bedrag zal desgevalle doorgerekend worden. Stopzetting of wijziging in min van doorlopende opdrachten dient te gebeuren per aangetekende brief. Dergelijke opdrachten die contractueel een reeks inlassingen voorzien, zijn echter principieel vast en onherroepelijk en kunnen enkel mits uitdrukkelijk akkoord stopgezet of gewijzigd worden. Ontijdige stopzetting en wijziging in min van om het even welke opdracht geeft altijd aanleiding tot het aanrekenen van kosten en/of de herberekening van het toepasselijk tarief. Bij eenzijdige annulering van de opdracht door de opdrachtgever, is deze een vergoeding verschuldigd, die bestaat uit het al daadwerkelijk gepresteerde werk.

In het geval dat het totale bedrag van gemaakte kosten en/of geplaatste bestelling hoger is dan 20% van de totale prijs van de bestelling, dan zullen effectieve kosten doorgerekend worden. Tevens zal voorafgaandelijk verhoogd worden met de agency fees en vermelde winsten die Minth bvba door annulatie derft, dit zonder afbreuk te doen aan de schadevergoedingen die zij zou kunnen claimen.

De bestelling van de klant kan uitgesteld, aangepast of geannuleerd worden in geval van overmacht of ten gevolge van externe factoren los van de wil van Minth bvba, zoals daar zijn, zonder dat deze lijst exhaustief zou zijn, natuurrampen, oorlog, staking, rellen; overlijden, ziekte of onbeschikbaarheid van de bestelde artiest of artiesten, materialen of diensten. Minth bvba verbindt zich er echter toe de klant onmiddellijk te verwittigen moest dergelijke feit zich voordoen en in dit geval, in de mate van het mogelijke, een evenwaardig alternatief voor te stellen. In geen geval kan Minth bvba verantwoordelijk gehouden worden en geen enkele schadevergoeding zal verschuldigd zijn aan de klant.

Klachten - termijnen – beperkingen

Bij levering van goederen dient de koper/ontvanger de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Elke klacht dient schriftelijk te worden gedaan binnen de 8 dagen die op de eerste levering volgen. Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet. Indien de opdrachtgever verzuimt levering in ontvangst te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij de afgifte van de factuur, van de verzendingsnota of van elk gelijkaardig document. Niet–naleving van de termijnen in verband met klachten brengt automatisch de onontvankelijkheid van de klacht met zich mee, en betekent dat de opdrachtgever de geleverde goederen of diensten heeft aanvaard.

Indien de verantwoordelijkheid van Minth BVBA zou moeten worden weerhouden ten gevolge van de niet-uitvoering of de gebrekkige uitvoering van de prestaties die haar werden toevertrouwd, zal de totale schadevergoeding eventueel verschuldigd aan de klant niet hoger zijn dan 10% van het bedrag gefactureerd voor de prestatie aan de oorsprong van de bedoelde schade. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij binnen de 3 maanden na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten. Het risico gaat over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten.

Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van teksten en vertalingen, die binnen de contractuele termijn worden geformuleerd, dienen grondig gemotiveerd te worden met woordenboeken, glossaria, door bevoegde native speakers geschreven gelijkwaardig tekstmateriaal. Het ongemotiveerd weigeren van een vertaling vormt geen reden tot niet-betaling van de factuur. Indien MINTH bvba en de opdrachtgever er niet in slagen een klacht in der minne op te lossen, kunnen beide of één van beide partijen de klacht voorleggen aan de Arbitrageraad van de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken. Een van beide partijen dient lid te zijn van de BKVT.

De gedeeltelijke benutting van de geleverde goederen en diensten heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen of diensten geven de opdrachtgever niet het recht heel de levering af te keuren. Een eventuele reactie op een laattijdige klacht is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige erkentenis en impliceert geen verzaking aan dit recht, dat in elke stand van het geschil door MINTH bvba kan ingeroepen worden. Niet alle klachten worden, ingevolge onze algemene voorwaarden, in overweging genomen. Bij tijdige en gegronde klacht beperkt de verantwoordelijkheid van de verkoper zich enkel tot heruitgave of prijsvermindering en enkel indien de opgeworpen klacht de bestemming van de opdracht of dienst schaadt.

De uitgever/drukker is niet aansprakelijk voor indirecte schade aan de opdrachtgever, o.a. winstderving. In géén geval kan de financiële aansprakelijkheid van de verkoper het hem verschuldigd bedrag voor geleverde diensten in de betrokken sector overschrijden.

Elke klacht betreffende facturen van Minth bvba of zijn leveranciers moet per aangetekende brief ter kennis gebracht worden binnen de 14 dagen na hun verzendingsdatum. Bij gebreke hieraan zullen de facturen geacht worden zonder voorbehoud aanvaard te zijn.

Facturen – intresten

Behoudens andere afspraken zijn alle facturen van MINTH betaalbaar 14 dagen na de factuurdatum op rekeningnummer ING BE80 3631 3169 0977 – BIC BBBRUBEBB. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zullen de aan Minth BVBA verschuldigde bedragen automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met moratoire intresten van rechtswege aan een maandelijkse intrestvoet van 1,5% (min. € 40), te beginnen vanaf de einddatum van de factuur, waarbij elke begonnen maand als volledige maand wordt aanzien, evenals met een conventionele en forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaald gebleven bedrag, zonder afbreuk te doen aan eventuele schadevergoedingen voor procedures, honoraria, kosten van invordering, gerecht of uitvoering. Tevens vervallen alle toegestane kortingen.

Betwistingen

De eventuele nietigheid of niet- tegenstelbaarheid van een clausule in voorliggende algemene voorwaarden staat het voortbestaan van de andere clausules niet in de weg. Het enkele feit dat Minth BVBA zich niet beroept op enige clausule van voorliggende algemene voorwaarden kan op geen enkele manier geïnterpreteerd worden als dat zij ervan zou afzien zich hier later nog op te beroepen. Uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen – afdeling Hasselt zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. Op de diensten en facturen van MINTH is het Belgische recht van toepassing.

$show=/p/traductions.html$type=two$m=0$sn=0$rm=0$c=10$p=1

$type=grid$sn=0$l=1$rm=0$c=9$m=0$show=/p/communication.html

[DANS L'ATTENTION]_$type=sticky$c=4$m=0$l=1$icon=1$h=318$show=/p/minth.html

$show=/p/faq.html

[DANS L'ATTENTION]_$type=sticky$c=4$m=0$l=1$icon=1$h=318$show=/p/faq.html

$show=/p/references.html$type=two$m=0$c=10$p=1

[DANS L'ATTENTION]_$type=sticky$c=4$m=0$l=1$icon=1$h=318$show=/p/references.html

$show=/p/evenements.html$type=one$m=0$rm=1$sn=1$c=5$p=1

[DANS L'ATTENTION]_$type=sticky$c=4$m=0$l=1$icon=1$h=318$show=/p/evenements.html

$show=/p/nouvelles.html$type=three$au=0$cm=0$c=9$p=1

[DANS L'ATTENTION]_$type=sticky$c=4$m=0$l=1$icon=1$h=318$show=post

Nom

bulletin,10,communication,11,dans l'attention,11,événements,3,références,7,services,11,traductions,2,
ltr
static_page
Minth Communication d'entreprise: Conditions Générales
Conditions Générales
Minth Communication d'entreprise
https://fr.minth.be/p/conditions-generales.html
https://fr.minth.be/
https://fr.minth.be/
https://fr.minth.be/p/conditions-generales.html
true
8850799959638633444
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts DÉCOUVREZ TOUT Lire plus Reply Cancel reply Delete par Home PAGES MISES A JOUR DÉCOUVREZ TOUT RECOMMANDÉ Rubrique Archive CHERCHER TOUS MISES A JOUR aucun résultat de recherche Back Home dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dim lun mar mer jeu ven sam janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre jan fév mar avr mai juin juil août sep oct nov déc just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content